نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و فنون شيلات
 23 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و فنون شيلات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیلات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر عبدالحميد عابديان كناري
سردبیر:  دكتر مسعود رضايي
:تارگاه  https://jfst.modares.ac.ir/
تلفن:  3333 - 4455310 (011)
صندوق پستی:  64414-356
نشانی:  ايران، مازندران، نور، خيابان امام خميني، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم دريايي
کد ISSN:  2322-5513
نوع نشریه:  فصلنامه