مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش نامه حقوق كيفري
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه حقوق كيفري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  محمدرضا نظري نژاد
سردبير:  دكتر علي حسين نجفي
تارگاه:  research.guilan.ac.ir/jol
رایانامه:  pajooheshname@gmail.com
تلفن:  33690590 (013)
نمابر:  33690590 (013)
نشانی:  ايران، رشت، كيلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گيلان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر پژوهشنامه
كد ISSN:  2322-2328
نوع نشريه:  فصلنامه