مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي
 6 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آموزش عالي سبز
مديرمسئول:  دكتر مهري بهار
سردبير:  دكتر محمود شارع پور
تارگاه:  www.sabz.ac.ir
رایانامه:  scds.journal@sabz.ac.ir
تلفن:  43273809 (011)
نمابر:  43272961 (011)
صندوق پستي:  647
نشانی:  ايران، آمل، ميدان علامه ميرحيدر آملي، بلوار شهيد منفردنياكي، موسسه آموزش عالي سبز
نوع نشريه:  فصلنامه