نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات حقوق تطبيقي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات حقوق تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه حقوق تطبيقي
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا تخشيد
سردبیر:  دكتر سعيد حبيبا
:تارگاه  https://jcl.ut.ac.ir/
رایانامه:  complawj@ut.ac.ir
تلفن:  66950254 (021)
نمابر:  66497912 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، تقاطع قدس و طالقاني، پلاك 590
کد ISSN:  1735-496x
نوع نشریه:  فصلنامه