نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فرآيند مديريت و توسعه
 26 دوره 
عنوان نشریه:  فرآيند مديريت و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري
مدیرمسئول:  دکتر محمد نهاوندیان
سردبیر:  فرج اله رهنورد آهن
:تارگاه  jmdp.irhttp://jmdp.ir
تلفن:  26116904 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد باهنر، جمال آباد، خيابان شهيد مختار عسگري، شماره 6
کد ISSN:  0719-1735
نوع نشریه:  فصلنامه