مشخصات نشريه:  

فصلنامه پرستار و پزشك در رزم
 6 دوره
عنوان نشريه:  پرستار و پزشك در رزم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  اداره بهداشت و درمان نزاجا
مديرمسئول:  دكتر شهنام بابلي
سردبير:  دكتر وحيد دنيوي
تارگاه:  npwjm.ajaums.ac.ir
رایانامه:  npwjm@ajaums.ac.ir
تلفن:  22965695 (021)
نمابر:  22965695 (021)
نشانی:  ايران، تهران،لويزان، بلوار نيروي زميني،اداره بهداشت و درمان نزاجا
نوع نشريه:  فصلنامه