مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه دانش حقوق مدني
 5 دوره
عنوان نشريه:  دانش حقوق مدني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر ابراهيم تقي زاده
سردبير:  دكتر محمود باقري
تارگاه:  clk.journals.pnu.ac.ir
تلفن:  22454999 (021)
نوع نشريه:  دو فصلنامه