مشخصات نشريه:  

فصلنامه رايانش نرم و فن آوري اطلاعات
 4 دوره
عنوان نشريه:  رايانش نرم و فن آوري اطلاعات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فناوری اطلاعات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
مديرمسئول:  دكتر سيدعلي اصغر قريشي
سردبير:  پروفسور علي آقاگل زاده
تارگاه:  www.jscit.nit.ac.ir
رایانامه:  jscit@nit.ac.ir
تلفن:  35501460 (011)
صندوق پستي:  484
نشانی:  بابل، خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، معاونت پژوهشي، دفتر مجله علمي پژوهشي رايانش نرم و و فناوري اطلاعات، كدپستي: 71167-47148
نوع نشريه:  فصلنامه