نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت دارايي و تامين مالي
 30 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت دارايي و تامين مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر حسين رضايي دولت آبادي
سردبیر:  سعيد فتحي
:تارگاه  http://amf.ui.ac.ir/
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  37932175 (031)
نشانی:  ايران، اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، ساختمان كتابخانه مركزي، طبقه دوم
نوع نشریه:  فصلنامه