مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مديرمسئول:  دكتر عباسعلي آذرنيوشه
سردبير:  دكتر اللهيار خلعت بري
تارگاه:  jhr.usb.ac.ir
رایانامه:  maialat@yahoo.com
تلفن:  2445989 (0541)
نمابر:  2445989 (0541)
صندوق پستي:  98135-655
نشانی:  ايران، زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده ادبيات و علوم انساني، مركز نشريات علمي
نوع نشريه:  دو فصلنامه