نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي باستان شناسي ايران (نامه باستان شناسي)
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي باستان شناسي ايران (نامه باستان شناسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه بوعلي سينا
مدیرمسئول:  دكتر محمدابراهيم زارعي
سردبیر:  دكتر محمدابراهيم زارعي
:تارگاه  https://nbsh.basu.ac.ir/
رایانامه:  journal.nbsh@basu.ac.ir
تلفن:  38381192 (081)
نمابر:  8290941 (081)
نشانی:  ايران، همدان، چهار راه پژوهش، دانشگاه بوعلي سينا، مركز نشر دانشگاه، دفتر نشريه
نوع نشریه:  دو فصلنامه