نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
 33 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم پایه و بالینی پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه
مدیرمسئول:  دكتر سعيد رضا قنبري زاده
سردبیر:  دكتر حسين رنجبر، دكتر حسن اژدري زرمهري
:تارگاه  jms.thums.ac.irhttp://jms.thums.ac.ir
رایانامه:  jms@thums.ac.ir
تلفن:  52226013 (051)
نمابر:  52226013 (051)
نشانی:  تربت حیدریه، فردوس شمال، خیابان رازی، معاونت آموزشی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه
نوع نشریه:  فصلنامه