مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشكي
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش در آموزش علوم پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي گيلان
مديرمسئول:  دكتر حسين خوشرنگ
سردبير:  دكتر ماهدخت طاهري
تارگاه:  rme.gums.ac.ir
رایانامه:  edcjour@gums.ac.ir
تلفن:  33345307 (013)
نمابر:  33328843 (013)
نشانی:  ايران، رشت، بلوار امام خميني، روبروي هتل پرديس، ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان، طبقه سوم، مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، كدپستي: 4188794755
كد ISSN:  2008-7284
نوع نشريه:  فصلنامه