مشخصات نشريه:  

فصلنامه سيستم هاي قدرت الكترونيكي
 1 دوره
عنوان نشريه:  سيستم هاي قدرت الكترونيكي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ذزفول
مديرمسئول:  دكتر حسن براتي
سردبير:  دكتر محمود جورابيان
رایانامه:  jeps.dez@iaud.ac.ir
تلفن:  6262745 (0641)
نمابر:  6262745 (0641)
صندوق پستي:  313
نشانی:  ايران، خوزستان، دزفول، كوي آزادگان، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول، ساختمان دكتر حسابي، طبقه سوم، دفتر نشريه
كد ISSN:  2322-2468
نوع نشريه:  فصلنامه