مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش سيستم هاي بس ذره اي (علوم دانشگاه شهيد چمران)
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش سيستم هاي بس ذره اي (علوم دانشگاه شهيد چمران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مديرمسئول:  دكتر مرتضي زرگر شوشتري
سردبير:  دكتر ايرج كاظمي نژاد
تارگاه:  jrmbs.scu.ac.ir
رایانامه:  jrmbs@scu.ac.ir
تلفن:  33331044 (061)
نمابر:  33331044 (061)
نشانی:  ايران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده علوم، كدپستي: 6135743135
نوع نشريه:  فصلنامه