برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات برنامه ريزي آموزشي
 5 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات برنامه ريزي آموزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  حجت صفار حيدري
سردبیر:  ابراهيمي صالحي عمران
:تارگاه  http://eps.journals.umz.ac.ir/
رایانامه:  educational.planning1390@outlook.com
تلفن:  09116969340
نشانی:  ايران، مازندران، بابلسر، خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي
نوع نشریه:  دو فصلنامه