نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران
 12 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا صوفي
سردبیر:  دكتر محمدرضا نصيري
:تارگاه  http://localhistories.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  localhistories1@gmail.com
تلفن:  88806784 (021)
نوع نشریه:  دو فصلنامه