مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي
 5 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي كاربردي در مديريت ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر محمدعلي قره
سردبير:  دكتر ابولفضل فراهاني
تارگاه:  arsmb.journals.pnu.ac.ir
رایانامه:  journal.arsmb@pnu.ac.ir
نشانی:  ايران، تهران ميني سيتي، بلوار ارتش، شهرك نفت، خيابان نخل، سازمان مركزي، دانشگاه پيام نور
كد ISSN:  2345-5551
نوع نشريه:  فصلنامه