نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه هنر
 2 دوره 
عنوان نشریه:  هنر
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهي
نوع نشریه:  فصلنامه