مشخصات نشريه:  

فصلنامه پزشكي ورزشي و آمادگي جسماني
 1 دوره
عنوان نشريه:  پزشكي ورزشي و آمادگي جسماني
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
تارگاه:  journals.khuisf.ac.ir/jsmpf
نوع نشريه:  فصلنامه