مشخصات نشريه:  

فصلنامه بوم شناسي آبزيان
 7 دوره
عنوان نشريه:  بوم شناسي آبزيان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه هرمزگان
مديرمسئول:  مرتضي يوسف زادي
سردبير:  احسان كامراني
تارگاه:  jae.hormozgan.ac.ir
رایانامه:  editor.huma@gmail.com
تلفن:  33711000 (076)
نشانی:  ايران، هرمزگان، كيلومتر 9 جاده ميناب، پرديس دانشگاه هرمزگان، دانشكده علوم و فنون جوي و اقيانوسي
كد ISSN:  2751-2322
نوع نشريه:  فصلنامه