مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي تحليل پوششي داده ها
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي تحليل پوششي داده ها
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مديرمسئول:  جهانشاه لو غ.ر.
سردبير:  حسين زاده لطفي ف.
تارگاه:  ijdea.srbiau.ac.ir
صندوق پستي:  14515/775
نشانی:  ايران، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده رياضي، واحد علوم و تحقيقات
كد ISSN:  2345-458x
نوع نشريه:  فصلنامه