مشخصات نشريه:  

فصلنامه گياهان زينتي
 6 دوره
عنوان نشريه:  گياهان زينتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
مديرمسئول:  دكتر علي محمدي توركشوند
سردبير:  پروفسور روح انگيز نادري
تارگاه:  www.jornamental.com
رایانامه:  EDITOR@JORNAMENTAL.COM
تلفن:  4224069 (0131)
نمابر:  4224069 (0131)
نشانی:  ايران، رشت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت
كد ISSN:  2251-6433
نوع نشريه:  فصلنامه