مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله بين المللي مهندسي برق هوشمند
 1 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي مهندسي برق هوشمند
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
سردبير:  محمودرضا حقي فام
تارگاه:  ijsee.iauctb.ac.ir
رایانامه:  IJSEE@IAUCTB.AC.IR
تلفن:  09393139881
كد ISSN:  2345-6221
نوع نشريه:  فصلنامه