مشخصات نشريه:  

فصلنامه زيست فناوري ميكروارگانيسم هاي محيطي (علوم زيستي)
 1 دوره
عنوان نشريه:  زيست فناوري ميكروارگانيسم هاي محيطي (علوم زيستي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد واحد لاهيجان
مديرمسئول:  دكتر مهدي آسمار
سردبير:  دكتر نور اميرمظفري
رایانامه:  journbiotechmic.iaul@gmail.com
تلفن:  2222602 (0141)
نمابر:  2222602 (0141)
صندوق پستي:  1616
نشانی:  لاهيجان، خيابان كاشف شرقي، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 4416939515
كد ISSN:  2251-9122
نوع نشريه:  فصلنامه