مشخصات نشريه:  

فصلنامه توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)
 9 دوره
عنوان نشريه:  توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی دریا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد واحد لاهيجان
مديرمسئول:  دكتر حسين خارا
سردبير:  دكتر شعبانعلي نظامي
رایانامه:  aqudev.liau@yahoo.com
تلفن:  2222602 (0141)
نمابر:  2222602 (0141)
صندوق پستي:  1616
نشانی:  ايران، لاهيجان، خيابان كاشف شرقي، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 4416939515
كد ISSN:  2322-3545
نوع نشريه:  فصلنامه