مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه نظريه و عمل در برنامه درسي
 4 دوره
عنوان نشريه:  نظريه و عمل در برنامه درسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن مطالعات برنامه درسي
مديرمسئول:  دكتر مجيدعلي عسگري
سردبير:  دكتر محمد عطاران
تارگاه:  http://cstp.khu.ac.ir
رایانامه:  curriculum_thp@YAHOO.COM
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح نرسيده به خيابان انقلاب، پلاك 49، كدپستي: 14911-15719
نوع نشريه:  دو فصلنامه