مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله بين المللي امنيت اطلاعات
 7 دوره
عنوان نشريه:  مجله بين المللي امنيت اطلاعات
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن رمز ايران
سردبير:  م.ر. عارف
تارگاه:  isecure-journal.com
تلفن:  66021150 (021)
نمابر:  66021149 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان آزادي، غرب دانشگاه صنعتي شريف، کوچه شهيد صادقي، پلاک 26، طبقه 4، واحد 16
نوع نشريه:  دو فصلنامه