نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم تكثير و آبزي پروري
 17 دوره 
عنوان نشریه:  علوم تكثير و آبزي پروري
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  شیلات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد واحد بابل
مدیرمسئول:  دكتر سيد مهدي حسيني فرد
سردبیر:  دكتر باقر مجازي اميري
:تارگاه  http://basj.baboliau.ac.ir/
رایانامه:  breeding.journal@gmail.com
تلفن:  2415137 (0111)
نمابر:  2415132 (0111)
صندوق پستی:  755
نشانی:  ايران، بابل، گرجي آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل، معاونت پژوهشي، دفتر مجله
نوع نشریه:  فصلنامه