برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زيست پزشكي جرجاني (حكيم سيد اسماعيل جرجاني)
 12 دوره 
عنوان نشریه:  زيست پزشكي جرجاني (حكيم سيد اسماعيل جرجاني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا هنرور
سردبیر:  دكتر ناصر بهنام پور
:تارگاه  http://jorjani.goums.ac.ir/
رایانامه:  jorjanijournal@goums.ac.ir
تلفن:  32454246 (017)
نمابر:  4424377 (017)
نشانی:  دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گرگان، گرگان، ايران
کد ISSN:  2645 - 3509
نوع نشریه:  دو فصلنامه