مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه زيست پزشكي جرجاني (حكيم سيد اسماعيل جرجاني)
 7 دوره
عنوان نشريه:  زيست پزشكي جرجاني (حكيم سيد اسماعيل جرجاني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي گلستان
مديرمسئول:  دكتر محمدرضا هنرور
سردبير:  دكتر ناصر بهنام پور
تارگاه:  jorjani.goums.ac.ir
رایانامه:  jorjanijournal@goums.ac.ir
تلفن:  32454246 (017)
نمابر:  4424377 (017)
نشانی:  دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گرگان، گرگان، ايران
كد ISSN:  2645 - 3509
نوع نشريه:  دو فصلنامه