مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي توليدات دامي
 4 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي توليدات دامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع ساري
مديرمسئول:  دكتر منصور رضايي
سردبير:  دكتر قدرت الله رحيمي
رایانامه:  journal_sanru@yahoo.com
تلفن:  33687437 (011)
نمابر:  33687437 (011)
صندوق پستي:  578
نشانی:  ايران، ساري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي
كد ISSN:  2251-8622
نوع نشريه:  دو فصلنامه