برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زيست شناسي خاك
 12 دوره 
عنوان نشریه:  زيست شناسي خاك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم خاك ايران
مدیرمسئول:  منوچهر گرجي
سردبیر:  هادي اسدي رحماني
:تارگاه  https://sbj.areeo.ac.ir/
رایانامه:  jsb.soilbiology@yahoo.com
تلفن:  36208796 (026)
نمابر:  36208796 (026)
نشانی:  ايران، كرج، ميدان استاندارد، جاده مشكين دشت، بلوار امام خميني، موسسه تحقيقات خاك و آب، كدپستي: 3177993545
کد ISSN:  2345-2536
نوع نشریه:  دو فصلنامه