مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه زيست شناسي خاك
 4 دوره
عنوان نشريه:  زيست شناسي خاك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علوم خاك ايران
مديرمسئول:  منوچهر گرجي
سردبير:  هادي اسدي رحماني
تارگاه:  www.iranjsb.ir
رایانامه:  jsb.soilbiology@yahoo.com
تلفن:  36208796 (026)
نمابر:  36208796 (026)
نشانی:  ايران، كرج، ميدان استاندارد، جاده مشكين دشت، بلوار امام خميني، موسسه تحقيقات خاك و آب، كدپستي: 3177993545
كد ISSN:  2345-2536
نوع نشريه:  دو فصلنامه