نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت صنعتي
 29 دوره 
عنوان نشریه:  چشم انداز مديريت صنعتي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر بهروز دري
سردبیر:  دكتر مصطفي زنديه
:تارگاه  http://jimp.sbu.ac.ir
رایانامه:  jimpsbu@yahoo.com
تلفن:  29903136 (021)
نمابر:  22431644 (021)
صندوق پستی:  1983963113
نشانی:  ايران، تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده مديريت و حسابداري
کد ISSN:  2251-9874
نوع نشریه:  فصلنامه