نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني مطالعات مديريت (Iranian journal of management studies)
 14 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني مطالعات مديريت (Iranian journal of management studies)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه قم واحد تهران
مدیرمسئول:  محمدعلي عبدالهي
سردبیر:  غلامرضا جندقي
:تارگاه  https://ijms.ut.ac.ir/
تلفن:  6166333 (0251)
کد ISSN:  2008-7055
نوع نشریه:  فصلنامه