نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان مطالعه و تدوين (سمت)
مدیرمسئول:  دكتر محمد ذبيحي
سردبیر:  دكتر زهرا ابوالحسني چيمه
:تارگاه  http://jut.samt.ac.ir/
رایانامه:  ketabdarsi@samt.ac.ir
تلفن:  44246250-2 (021)
نمابر:  44246115 (021)
صندوق پستی:  14155/6381
نشانی:  تهران، بزرگراه جلال آل احمد، روبروي پمپ گاز، سازمان مطالعه و تدوين، كدپستي: 14636
کد ISSN:  1735-0999
نوع نشریه:  دو فصلنامه