مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه علوم محيطي خزر
 5 دوره
عنوان نشريه:  علوم محيطي خزر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه گيلان
مديرمسئول:  تيمور رستمي
سردبير:  مسعود ستاري
تارگاه:  research.guilan.ac.ir/cjes
رایانامه:  LIMAEI@GUILAN.AC.IR
تلفن:  3233023 (0182)
نمابر:  3232102 (0182)
نشانی:  1144 دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان، صومعه سرا، ايران، كدپستي
كد ISSN:  1735-3033
نوع نشريه:  دو فصلنامه