مشخصات نشريه:  

سالنامه دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي
 2 دوره
عنوان نشريه:  دانش و پژوهش در آموزش زبان انگليسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
مديرمسئول:  دكتر حميدرضا حق وردي
سردبير:  دكتر منصور كوشا
تارگاه:  journals.khuisf.ac.ir
تلفن:  5354033 (0311)
نشانی:  اصفهان، خيابان جي شرقي، بلور ارغوانيه، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، ساختمان اداري انديشه، طبقه سوم، معاونت پژوهش و فناوري
نوع نشريه:  سالنامه