مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بين المللي امام خميني
مديرمسئول:  دكتر حميد طاهري
سردبير:  دكتر اميررضا وكيلي فرد
تارگاه:  jplt.journals.ikiu.ac.ir
رایانامه:  jplt@ikiu.ac.ir
تلفن:  33902228 (028)
نمابر:  8372228 (028)
نشانی:  قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني، مركز آموزش زبان فارسي، كدپستي: 16818-34149
كد ISSN:  2322-5394
نوع نشريه:  دو فصلنامه