مشخصات نشريه:  

فصلنامه حكمت اسرا
 6 دوره
عنوان نشريه:  حكمت اسرا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه فرهنگي تحقيقاتي اسرا
مديرمسئول:  مرتضي واعظ جوادي
سردبير:  سيد محمدتقي چاوشي
تلفن:  8872001-231 (0253)
نوع نشريه:  فصلنامه