مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي زعفران
 2 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي زعفران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه بيرجند - گروه پژوهش زعفران
مديرمسئول:  دكتر محمد علي بهداني
سردبير:  دكتر محمد علي بهداني
تارگاه:  jsr.birjand.ac.ir
رایانامه:  info@sj-srg.ir
تلفن:  32254041 (056)
نمابر:  32254050 (056)
صندوق پستي:  97175/331
نشانی:  بيرجند، كيلومتر 5 جاده كرمان، پرديس امير آباد، دانشكده كشاورزي
كد ISSN:  2345-3869
نوع نشريه:  دو فصلنامه