نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران
 14 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات جامعه شناختي ايران
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مدیرمسئول:  دكتر امير آشفته تهراني
سردبیر:  دكتر غلامعلي لياقت
:تارگاه  https://jsr.ut.ac.ir/
رایانامه:  ssi@iauctb.ac.ir
کد ISSN:  2322-5548
نوع نشریه:  فصلنامه