مشخصات نشريه:  

فصلنامه بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي كاربرد
 2 دوره
عنوان نشريه:  بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي كاربرد
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي
مديرمسئول:  مريم تاج آبادي ابراهيمي
سردبير:  مهناز مظاهري اسدي
تارگاه:  bamj.iauctb.ac.ir
رایانامه:  bamj@iauctb.ac.ir
كد ISSN:  2476-3543
نوع نشريه:  فصلنامه