نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت آب و آبياري
 15 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت آب و آبياري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  غلام عباس اكبري
سردبیر:  علي رحيمي خوب
:تارگاه  https://jwim.ut.ac.ir/
رایانامه:  iwim@ut.ac.ir
تلفن:  36040906 (021)
نشانی:  پاكدشت، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران، دفتر نشريات تخصصي، كدپستي: 3391653755
کد ISSN:  2251-6298
نوع نشریه:  دو فصلنامه