مشخصات نشريه:  

فصلنامه گستره رياضي
 3 دوره
عنوان نشريه:  گستره رياضي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز
مديرمسئول:  جواد بهبوديان
سردبير:  خديجه جاهدي
تارگاه:  www.ijmex.com
تلفن:  2297413 (0711)
نمابر:  2297413 (0711)
نشانی:  ايران، شيراز، بلوار دانشجو، دانشكده تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز، دفتر مجله گستره رياضي
كد ISSN:  1735-8299
نوع نشريه:  فصلنامه