مشخصات نشريه:  

فصلنامه مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL)
 6 دوره
عنوان نشريه:  مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان
مديرمسئول:  دكتر عليرضا بيگلري
سردبير:  دكتر ميترا پيامي بوساري
تارگاه:  www.zums.ac.ir/nmcjournal
رایانامه:  pcnm@zums.ac.ir
تلفن:  33148375 (024)
نمابر:  33148318 (024)
نشانی:  ايران، زنجان، شهرك كارمندان، انتهاي خيابان مهدوي، دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پرستاري مامايي، كدپستي: 4513956113
كد ISSN:  2476-5694
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396- 2017 به صورت انگليسي با نام PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL منتشر مي گردد.