نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گياه پزشكي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  گياه پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  گیاه پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر ا. پورجم
سردبیر:  دكتر و. ميناسيان
:تارگاه  http://jcp.modares.ac.ir
رایانامه:  jcp@modares.ac.ir
تلفن:  48292299 (021)
نمابر:  48222200 (021)
صندوق پستی:  14115/336
نشانی:  دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي
نوع نشریه:  فصلنامه