مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم پزشكي صدرا
 7 دوره
عنوان نشريه:  علوم پزشكي صدرا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مديرمسئول:  دكتر محمد مهدي ايمانيه
سردبير:  دكتر اميررضا دهقانيان
تارگاه:  http://smsj.sums.ac.ir
رایانامه:  adehghan@sums.ac.ir
تلفن:  32122970 (071)
نشانی:  دفتر مجله علوم پزشكي صدرا، كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، خيابان نشاط، باشگاه دانشجويان، شيراز، ايران
كد ISSN:  4339-2322
نوع نشريه:  فصلنامه