مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي
 1 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشنامه زبان و ادبيات روسي
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتياز:  انجمن ايراني زبان و ادبيات روسي
مديرمسئول:  جان اله كريمي مطهر
سردبير:  مرضيه يحيي پور
تارگاه:  www.iarll.com
رایانامه:  myahya@ut.ac.ir
تلفن:  61119120 (021)
نمابر:  22143859 (021)
نشانی:  دانشگاه تهران، دانشكده زبانها و ادبيات خارجي، اتاق 235
كد ISSN:  2345-2498
نوع نشريه:  دو فصلنامه