نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات محيطي هفت حصار (هفت حصار)
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات محيطي هفت حصار (هفت حصار)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  معماری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان
مدیرمسئول:  دكتر كيانوش ذاكر حقيقي
سردبیر:  دكتر حميد ماجدي
:تارگاه  http://hafthesar.iauh.ac.ir/
رایانامه:  hafthesar@iauh.ac.ir
تلفن:  34494152 (081)
نمابر:  34494152 (081)
صندوق پستی:  65138
نشانی:  همدان، شهرك شهيد مدني، بلوار پرفسور موسيوند، مجتمع دانشگاهي آزاد اسلامي، واحد همدان، دفتر مجله
کد ISSN:  2322-5602
نوع نشریه:  فصلنامه