مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي
 5 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر
مديرمسئول:  دكتر سيدجواد حصيري
سردبير:  دكتر سيداحمد حسيني كازروني
رایانامه:  adableian@iaubushehr.ac.ir
تلفن:  5863703 (0771)
نمابر:  2580940 (0771)
نشانی:  بوشهر، خيابان ورزش، ساختمان دانشكده تحصيلات تكميلي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  2008-627x
نوع نشريه:  فصلنامه